210847 | 21.04.2006 Dec. houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-06-21

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt in de oprichting voorzien van twee intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, met name het Agentschap Infrastructuur en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.
In onderhavig decreet worden de noodzakelijke wijzigingen aangebracht aan de overige decreten die van toepassing zijn binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

In de regel geven enkel wijzigingen die noodzakelijk zijn vanuit de BBB-hertekening ('Beter Bestuurlijk Beleid') aanleiding tot een aanpassing van de regelgeving. Het gaat over de volgende decreten:

  • decreet 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991;
  • decreet 19.04.1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman;
  • decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen;
  • decreet 02.03.1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;
  • decreet 08.12.2000 houdende diverse bepalingen;
  • decreet 19.12.1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999;
  • decreet 02.04.2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart.
In het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen wordt voortaan bepaald dat de term 'gewestelijke waterbeheerders' slaat op het Vlaamse Gewest, het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap De Scheepvaart en het Agentschap Vlaamse Milieumaatschappij. Naast de 'gewestelijke waterbeheerders' zijn ook de provincies, de gemeenten, de polders en wateringen 'waterbeheerders'.

 

 link