210802 | 19.05.2006 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-06-20, (2e uitg.)

Dit decreet wijzigt onder meer het decreet betreffende de milieuvergunning.
Door het schorsend karakter van de beroepen, bij de toepassing van de bepalingen van art. 24, par. 3, van het decreet betreffende de milieuvergunning, in de tijd te beperken tot maximaal 150 kalenderdagen, zijnde de niet-verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de eerste klasse of de verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de tweede klasse, beoogt de wijziging de mogelijkheid tot ontstaan van rechtsonzekere situaties uit te sluiten.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een Eigen Vermogen ingesteld onder de benaming Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos, afgekort OC-ANB (zie hoofdstuk IX van het decreet).
Het OC-ANB heeft tot doel bij te dragen tot de realisatie van het beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu en het milieubeleid.
Art. 3, punt 4°, van het decreet tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer 23.01.1991 wordt opgeheven (zie doc. nr. 10771).

Volgende regelgevingen worden gewijzigd:

 • decreet 21.12.1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij:
  Art. 12 wordt vervangen.
 • decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt:
  Art. 7, 19, 23bis en 37 worden gewijzigd. Art. 25 quater wordt ingevoegd.
 • decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt:
  Art. 8 en 18 worden gewijzigd.
 • wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging:
  Art. 35ter, par. 7 en par. 8 worden gewijzigd. Art. 32septies, par. 4, art. 35ter, par. 2, art. 28decies, worden gewijzigd. Art. 35quinquies, par. 1 wordt met ingang van 01.01.2006 vervangen.
 • decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning:
  Art. 5 en 21, par. 1, tweede lid worden vervangen. In art. 24, par. 3, wordt een nieuw lid ingevoegd. De door art. 14 in het decreet ingevoegde bepaling geldt eveneens voor de op datum van inwerkingtreding van dit decreet ingediende beroepsdossiers. In art. 36, par. 1 van het decreet wordt het tweede lid vervangen. In hoofdstuk XI wordt een art. 45bis ingevoegd.
 • decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu:
  Art. 17, par. 3, wordt vervangen. Art. 34, par. 1, art. 36bis, par. 15, art. 36ter en art. 75 worden gewijzigd.
 • het Bosdecreet 13.06.1990:
  Art. 3, 4 en art. 41quater, par. 4 worden gewijzigd. Art. 91 van hetzelfde decreet wordt vervangen.
 • het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen:
  Art. 4 en art. 10.3.4, par. 4 (met ingang van 01.04.2006) worden gewijzigd.
 • het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid:
  Art. 40, par. 1, en 44, par. 1 van het decreet worden gewijzigd.
 • het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer:
  Art. 28decies, par. 1, wordt vervangen.
 • het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005:
  Aan art. 79 wordt een laatste lid toegevoegd.
 • het decreet 28.06.1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening:
  Art. 3, 6, 7, 8, 9 en 15 worden gewijzigd. Art. 10 wordt opgeheven.

nvdr: Het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

nvdr: Het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

 

 link link link link