210319 | 04.12.2000 Richtlijn 2000/76/EG betr. de verbranding van afval
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ. E.U., 28.12.2000, L 332/91-111

Deze richtlijn heeft ten doel de negatieve milieueffecten van de verbranding en meeverbranding van afval, in het bijzonder de verontreiniging door emissies in lucht, bodem, oppervlaktewater en grondwater, alsmede de daaruit voortvloeiende risico's voor de menselijke gezondheid, te voorkomen of, zover als haalbaar is te beperken.

Strenge regels dienen te worden vastgesteld voor alle installaties waar afval wordt verbrand of meeverbrand, zodat grensoverschrijdend verkeer van afval naar installaties die als gevolg van minder strenge milieunormen goedkoper werken, wordt vermeden.

Geen enkele verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie kan geëxploiteerd worden zonder een vergunning voor het verrichten van dergelijke activiteiten.

De volgende punten worden onder andere behandeld:

 • Doelstellingen;
 • Toepassingsgebied;
 • Definities;
 • Aanvraag en vergunning;
 • Aflevering en inontvangstneming van afval;
 • Exploitatievoorwaarden;
 • Grenswaarden voor emissies in de lucht;
 • Afvalwater van rookgasreiniging;
 • Residuen;
 • Controles en bewaking;
 • Meetvoorschriften;
 • Inzage van informatie en inspraak;
 • Abnormale werkingsomstandigheden;
 • Toetsing van vergunningen.

nvdr: Deze richtlijn wordt op 07.01.2014 opgeheven door de richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (zie doc. nr. 252444).

 link