208545 | 15.02.2006 Richtlijn 2006/11 betr. de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (Gecodificeerde versie)
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Pub. E.U., 04.03.2006, L64/52-55+ bijlagen 56-59

Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Voor de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst wordt deze richtlijn gecodificeerd.

De lidstaten dienen alle passende maatregelen te nemen ter beƫindiging van de verontreiniging van de oppervlaktewateren in het binnenland, de territoriale zeewateren en de kustwateren door de gevaarlijke stoffen die zijn begrepen onder de families en groepen van stoffen die worden genoemd in lijst I van bijlage I (bepaalde afzonderlijke stoffen die in hoofdzaak moeten worden gekozen op basis van hun toxiciteit, persistentie en bioaccumulatie, met uitzondering van die stoffen welke biologisch onschadelijk zijn of die snel worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen) en ter vermindering van de verontreiniging van genoemde wateren door de gevaarlijke stoffen die zijn begrepen onder de families en groepen van stoffen die worden genoemd in lijst II van bijlage I (stoffen met een schadelijke werking op het water, die evenwel beperkt kan zijn tot een bepaald gebied en afhangt van de kenmerken van de ontvangende wateren en de plaats daarvan).

Richtlijn 76/464/EEG wordt ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.