207584 | 18.02.2005 V. nr. 389 (Vl. P.): Waterzuivering - Taakverdeling, planning, financiering
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl.P., 01.07.2005,2004-2005, (19), 1904-1908

De minister verduidelijkt onder meer de taakverdeling inzake rioleringen tussen gewest en gemeenten.

De minister kondigt een wijziging aan van het subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke riolen.
In een eerste fase zal het subsidiebesluit beperkt worden aangepast, zodat het in overeenstemming is met het recentelijk goedgekeurde programmadecreet en de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
In een tweede fase wordt een grondige herziening van het subsidiebesluit in het vooruitzicht gesteld met als doelstelling maximaal te remediëren aan de in het rapport van het Rekenhof vastgestelde minpunten. Tevens zal hierbij rekening worden gehouden met de recente ontwikkelingen omtrent zoneringsplannen en overnamepunt. De herziening zal uiteraard rekening houden met de gemeentelijke autonomie in deze materie (nvdr: Het subsidiebesluit werd inmiddels gewijzigd).

Als basis voor het bepalen van het overnamepunt gemeente/gewest wordt vertrokken van de zoneringsplannen waarop de grens tussen collectieve en individuele zuivering is vastgelegd. Na de opmaak van de zoneringsplannen en de aanduiding van de scheidingslijn zullen de plannen worden toegelicht aan de gemeente.

Voor de bepaling van dit overnamepunt in het buitengebied werd uitgegaan van de volgende principes:

  • de functie van de leiding is bepalend voor haar statuut. Inzamelen is een gemeentelijke opdracht, transporteren is een gewestelijke opdracht;
  • het overnamepunt geeft aan waar inzameling begint en transport eindigt. Het overnamepunt is het punt waar de transportleiding effectief begint;
  • een evenwichtige aanpak op basis van het inwonersaantal, het aandeel verspreide bebouwing en met respect voor de reeds gedane investeringen;
  • het omslagpunt is gelijk in geval van verder transport dan wel lokale zuivering;
  • een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt gerealiseerd.

Sedert 01.01.2005 hebben de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk een saneringsverplichting ten aanzien van het door hen geleverde water aan hun abonnees, dit met het oog op het behouden van de kwaliteit van dit water. Om aan hun saneringsverrichting te voldoen, kunnen de exploitanten een beroep doen op derden. Op bovengemeentelijk vlak kunnen de exploitanten een contract afsluiten met de nv Aquafin. Op gemeentelijk vlak kunnen ze een contract afsluiten met de gemeente, het gemeentebedrijf, een intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke bevraging aangestelde entiteit. De kosten verbonden aan deze saneringsverplichting kunnen zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak door de exploitant doorgerekend worden aan zijn abonnees. In voorkomend geval worden de gemeentelijke bijdrage, de bovengemeentelijke bijdrage en de drinkwaterprijs geïntegreerd in één enkele drinkwaterprijs. De bijdrage mag evenwel niet doorgerekend worden aan bedrijven die conform hun lozingsvergunning zelf moeten zuiveren en lozen op oppervlaktewater.