207503 | Vlaamse Milieumaatschappij / Veha, Fabrieken van Radiatoren en Ketels voor centrale verwarming n.v.
Cass., 11 september 2003, 1e K.

De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht.

Overeenkomstig art. 35quinquies van de Oppervlaktewaterenwet voor het heffingsjaar 1991 en overeenkomstig art. 35septies van de Oppervlaktewaterenwet voor het heffingsjaar 1992, voor zover de gegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater niet of onvolledig voorhanden zijn, wordt de vuilvracht berekend op basis van, ondermeer, de omzettingscoëfficiënten C1, C2 en C3.
De waarde van deze coëfficiënten is vastgelegd in een tabel die als bijlage 1 gevoegd is aan de Oppervlaktewaterenwet. In de oorspronkelijke tabel, ingevoegd ingevolge art. 69, par. 2, van het decreet 21.12.1990 en in werking getreden op 01.01.1991, is de waarde van de te dezen in categorie 55 toepasselijke omzettingscoëfficiënt C1 op 0,015 vastgesteld.

Ingevolge art. 45, par. 2, van het decreet 25.06.1992, werd voormelde tabel in bijlage 1 Oppervlaktewaterenwet vervangen en in die nieuwe tabel is de waarde van de omzettingscoëfficiënt C1 in de categorie 55 op 0,017 vastgesteld.
Overeenkomstig art. 45, ʹ1, van voormeld decreet 25.06.1992, treden de bepalingen van afdeling 3 'Water' van het hoofdstuk III 'Leefmilieu' van dit Decreet, waar voormeld art. 45, par. 2, deel van uitmaakt, in werking op 01.01.1992.

Derhalve zijn de waarden vastgesteld in de tabel ingevoegd bij het decreet 25.06.1992 toepasselijk vanaf 01.01.1992 voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar uit hoofde van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar.