206314 | 23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 55)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

Dit artikel heeft tot doel het uitwisselen van heffingsgegevens te regelen tussen de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) enerzijds, en de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit en de NV Aquafin anderzijds.
Deze uitwisseling beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanrekenen van de bijdrage en/of de vergoeding.

In artikel X.2.3., par.1, tweede lid, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt een punt 19° en een punt 20° toegevoegd.

 

 link