205710 | 09.09.2005 BVR betr. geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, , gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-12-02, (1e uitg.)

Dit uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid voorziet in de geografische indeling van watersystemen door de afbakening van de stroomgebieden, bekkens en deelbekkens binnen het Vlaams Gewest. Verder bevat het ook de noodzakelijke bepalingen tot formele oprichting van de overlegstructuren op de verschillende niveaus.

De oprichting van deze overlegstructuren is onder andere noodzakelijk voor de opmaak van de waterbeheerplannen. De stroomgebied-, bekken- en deelbekkenbeheerplannen zullen de krachtlijnen van de Waterbeleidsnota, die werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 08.04.2005, vertalen naar concrete acties en maatregelen. Deze acties en maatregelen moeten een structurele oplossing bieden voor de Vlaamse en lokale waterproblemen, waaronder wateroverlast, verdroging en verontreiniging van water.

De grenzen van de stroomgebieden, bedoeld in art. 18 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid en van de stroomgebiedsdistricten, bedoeld in art. 19 van het decreet, zijn aangeduid op de kaart die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd.
De grenzen van de bekkens, bedoeld in art. 20, par. 1, van het decreet, zijn aangeduid op de kaart die als bijlage II bij dit besluit is gevoegd.
De grenzen van de deelbekkens, bedoeld in art. 21, par. 1, van het decreet, zijn aangeduid op de kaart die als bijlage III bij dit besluit is gevoegd.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid is belast met de coördinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid.

De CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) heeft onder meer tot taak het voorbereiden van de waterbeleidsnota en van de herziening ervan en het voorbereiden van de methodologie van en van de richtlijnen voor de waterbeheerplannen met inbegrip van een inschatting van de kosten en baten. De CIW wordt samengesteld van een lid, voorgedragen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Het besluit stelt volgende punten vast:

 • Definities;
 • De geografische indeling van watersystemen:
  • De stroomgebieden en de stroomgebiedsdistricten;
  • De bekkens;
  • De deelbekkens.
 • De organisatie van het integraal waterbeleid:
  • Het Vlaamse Gewest;
  • Het bekkenniveau:
   • Werking van het bekkenbestuur;
   • Samenstelling en werking van het bekkensecretariaat;
   • Samenstelling en werking van de bekkenraad.
  • Het deelbekkenniveau.
 • Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid.

 

 link