205105 | 23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding de begroting 2006 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. II: Archiefdecreet (art. 2-4) (zie doc. nr. 205110);
 • Hfst. III: Sociaal-cultureel vormingswerk (art. 5) (zie doc. nr. 206277);
 • Hfst. IIII: VEN-gebieden (art. 6) (zie doc. nr. 205202);
 • Hfst. V: Economisch ondersteuningsbeleid (art. 7-8);
 • Hfst. VI: VLAM (art. 9);
 • Hfst. VII: Familiale ondernemingen (art. 10);
 • Hfst. VIII: DAB PPS (art. 11-12) (zie doc. nr. 205115);
 • Hfst. IX: Waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal (art. 13-14);
 • Hfst. X: Centra voor leerlingenbegeleiding (art. 15) (zie doc. nr. 205117);
 • Hfst. XI: Hogescholen (art. 16-20) (zie doc. nr. 205120);
 • Hfst. XII: Recuperatiefonds studietoelagen (art. 21).
 • Hfst. XIII: Universiteiten (art. 22);
 • Hfst. XIV: Regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten (art. 23) (zie doc. nr. 206282);
 • Hfst. XV: Pensioendecreet BRTN (art. 24);
 • Hfst. XVI: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen (art. 25);
 • Hfst. XVII Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (art. 26-34);
 • Hfst XVIII: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (art. 35-44);
 • Hfst. XIX : Reorganisatie van de watersector:
  • Afd. I: Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 45-53) (zie doc. nr. 206306);
  • Afd. II: Wijzigingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 54) (zie doc. nr. 206312);
  • Afd. III: Wijzigingen aan het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 55) (zie doc. nr. 206314);
  • Afd. IV: Wijzigingen aan het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (art. 56-61) (zie doc. nr. 206315);
  • Afd V: Wijziging van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (art. 62) (zie doc. nr. 206318);
  • Afd. VI: Wijzigingen aan het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (art. 63) (zie doc. nr. 206319).
 • Hfst. XX: Vlaams Informatiepunt Jeugd (art. 64) (zie doc. nr. 205137);
 • Hfst. XXI: Registratierechten: aanpassing definitie nieuw gebouw (art. 65);
 • Hfst. XXII: Schenking bouwgronden (art. 66-68);
 • Hfst. XXIII: Leningsmachtigingen (art. 69);
 • Hfst. XXIV: Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (art. 70-76) (zie doc. nr. 205122);
 • Hfst. XXV: Organiek fonds ontvangen dividenden BAM (art. 77);
 • Hfst. XXVI: Economisch beleid (art. 78);
 • Hfst. XXVII: Beschutte werkplaatsen (art. 79) (zie doc. nr. 205127);
 • Hfst. XXVIII: Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze en centra voor beroepsopleiding of omscholing van personen met een handicap (art. 80) (zie doc. nr. 205142);
 • Hfst. XXIX: Dagcentra voor palliatieve verzorging (art. 81);
 • Hfst. XXX: Zorgverzekering (art. 82) (zie doc. nr. 206294);
 • Hfst. XXXI: Beter Bestuurlijk Beleid (art. 83-84) (zie doc. nr. 206298);
 • Hfst. XXXII: Inwerkingtreding (art. 85).
nvdr: Het decreet 15.12.1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest wordt opgeheven (zie doc. nr. 65091).
De wet 30.12.1970 betreffende de economische expansie wordt opgeheven voor het Vlaams Gewest.
De wet 04.08.1978 tot economische heroriëntering wordt opgeheven voor het Vlaams Gewest (zie doc. nr. 33594).

 

 link