204285 | 17.08.2005 Beschikking 2005/646/EG van de Commissie tot vaststelling van een register van locaties die deel zullen uitmaken van het intercalibratienet overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
Commissie van de Europese Gemeenschappen

Publ.E.U., 19.09.2005, L243+bijlagen

Deze beschikking stelt een register van locaties vast die deel zullen uitmaken van het 'intercalibratienet', een op Europees niveau georganiseerd systeem van monitoring en resultaatvergelijking van de kwaliteit van de oppervlaktewateren in de verschillende lidstaten.

De Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid moet garanderen van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde biologische monitoring, die een kernelement vormt van de indeling in ecologische toestandsklassen.

Daartoe is het noodzakelijk dat de resultaten van de monitoring- en classificatiesystemen van de lidstaten worden vergeleken met behulp van een intercalibratienet, dat monitoringlocaties in alle lidstaten en in alle ecoregio's van de Gemeenschap omvat.

In uitvoering hiervan stelt deze beschikking een register van locaties vast die deel zullen uitmaken van het intercalibratienet.