201209 | 07.01.2005 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 18.03.1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing, 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, en 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-05-03, (1e uitg.)

Een aantal Vlaamse besluiten die de bescherming van het grond- en oppervlaktewater betreffen worden gewijzigd omdat sommige bepalingen van het BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, in het bijzonder deze met betrekking tot de heffing op de waterverontreiniging en de winning van grondwater, dienen te worden uitgesteld. Dit uitstel wordt genoodzaakt door de voorziene hervorming van de watersector met ingang van 01.01.2005.

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).

Zowel het BVR 18.03.1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing, als het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, dringend moeten worden aangepast.

Bovendien is de administratie in navolging van art. 2 van het BVR 02.04.2004 verplicht om voor 31.01.2005 aan elke milieujaarverslagplichtige een integraal milieujaarverslag op te sturen.

De bijlage I over het model van een integraal milieujaarverslag van het BVR 02.04.2004 wordt vervangen door Bijlage I van dit besluit.

De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu kan de bijlage bij dit besluit, houdende het integrale milieujaarverslag, bij ministerieel besluit wijzigen, voor zover dit nodig is om aan Internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke verplichtingen te voldoen. Een formulier voor de opstelling van een integraal milieujaarverslag wordt voor de eerste maal door de administratie verstuurd, overeenkomstig art. 2 van dit besluit, aan elke milieujaarverslagplichtige die ze kent vóór 31.01.2005. De milieujaarverslagplichtige maakt voor de eerste maal het integrale milieujaarverslag over aan de administratie, overeenkomstig art. 3 van dit besluit, vóór 15.03.2005.