198925 | 27.12.2004 KB wijz. art. 18, par. 1, van het KB 30.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken, DEWAEL Patrick

BS 2004-12-30, (2e uitg.)

De vakbondspremie wordt uitbetaald in het tweede jaar volgend op het referentiejaar. Deze betaling gebeurt vóór 30 september van het uitbetalingsjaar, hetzij door de uitbetalingsinstelling zelf, hetzij door de gemachtigde welke die instelling daartoe aanwijst in de vakorganisatie.

Het besluit betreft de volgende openbare diensten die betrokken zijn bij de uitreiking van aanvraagformulieren tot het bekomen van een vakbondspremie:

  • de rijksbesturen en andere rijksdiensten, met inbegrip van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan, maar met uitzondering van de magistraten en griffiers van de Rechterlijke Orde en de ambtsdragers bij de Raad van State;
  • de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten waarvan de lijst als bijlage gevoegd is bij het KB 26.09.1980;
  • de provincies, de agglomeraties, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur, de Franse Commissie voor de Cultuur en de Verenigde Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie, de federaties van gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare instellingen ondergeschikt aan de provincies en aan de gemeenten;
  • de polders en wateringen;
  • de gesubsidieerde diensten voor school- en beroepsoriëntering, de gesubsidieerde psychisch-medisch-sociale diensten, de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, met inbegrip van de inrichtingen van het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs, in de mate dat de betrokkenen rechtstreeks bezoldigd worden door een weddetoelage;
  • de Gemeenschappen en de Gewesten en de onderwijsinstellingen georganiseerd door de Gemeenschappen.