198810 | 24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 66-79)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

De wijzigingen die deze artikels aanbrengen betreffen onder meer een uitbreiding van de taken van de Vlaamse Milieumaatschappij op het vlak van de waterverontreiniging, de vrijstellingen op de heffing op waterverontreiniging en het percentage van de heffingsverhoging bij niet-aangifte.

De wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt op verschillende punten gewijzigd.

De bijkomende taken van de Vlaamse Milieumaatschappij betreffen:

  • het ecologisch en economisch toezicht op de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur;
  • toezicht op de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk met betrekking tot de doorrekening van de kosten verbonden aan de saneringsverplichting.

Met ingang van 01.01.2005 treedt de economische en ecologische toezichthouder, bedoeld in art. 32quater, par. 1, 8°, van voormelde wet, in de plaats van de bijzonder gevolmachtigde voor de controle op de naleving door de nv, opgericht door de GIMV van de bepalingen van de beheersovereenkomst die op 10.11.1993 werd afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en die nv.