197815 | n.v. S.E.L. / V.M.M.
Rb. Gent, 21 februari 2002, 6e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 338-339

De VHA-codering (een administratieve nummering om waterlopen te identificeren die een specifieke functie vervullen als drink-, zwem-, vis-, of schelpdierwater) heeft geen enkele impact op de uitvoering van een regelgeving inzake heffing op de lozing van afvalwaters.

In casu is de vraag aan de orde of de Kale en de Monding Kale hetzelfde oppervlaktewater zijn als bedoeld in art. 35sexies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

Art. 35sexies stelt:
Ingeval het in een bepaalde oppervlaktewater geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater, dat uit hetzelfde oppervlaktewater is opgenomen als dit waarin het afvalwater geloosd wordt, mag de vuilvracht N, bepaald volgens art. 35quinquies par.1 verminderd worden met de vuilvracht NO van het gebruikte oppervlaktewater.

Noch art. 35sexies, noch de bewoordingen van de wet zelf, noch de uitvoeringsbesluiten concretiseren wat onder het begrip 'hetzelfde' oppervlaktewater dient te worden verstaan, zodat het begrip in zijn gewone betekenis moet worden verstaan met name gelijk, gelijkaardig, eender, overeenstemmend.
Het feit dat de Kale en de Monding Kale een ander VHA-nummer hebben doet niets ter zake.

De heffingsplichtige neemt water op uit de Kale en loost zijn afvalwater in de Monding van de Kale. Hij heeft bijgevolg recht op de aftrek van de opgenomen vuilvracht afkomstig van het gecapteerde oppervlaktewater uit de Kale.