197692 | Commissie van de Europese Gemeenschappen / Koninkrijk Spanje
Hof van Justitie, 12 juni 2003, nr. C-446/01

Spanje wordt veroordeeld door het Hof omdat het heeft nagelaten bepaalde stortplaatsen te laten voldoen aan de vereisten van de richtlijn 75/442, aangezien op de stortplaatsen stedelijke afvalstoffen worden gestort zonder dat gebruik wordt gemaakt van procédés om te vermijden dat de gezondheid van de mens in gevaar wordt gebracht en dat schade aan het milieu wordt toegebracht.

Geen van de stortplaatsen beschikt over een systeem om de grond ondoorlatend te maken en percolaat op te vangen, hetgeen tot vervuiling van de bodem en van oppervlaktewateren of grondwater kan leiden. Art. 4 van richtlijn 75/442 bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en met name :

  • zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora;
  • zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken;
  • zonder schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon.

De lidstaten nemen voorts de nodige maatregelen om het onbeheerd achterlaten of het ongecontroleerd lozen of verwijderen van afvalstoffen te verbieden.

Bovendien bepaalt art. 9, lid 1, van richtlijn 75/442 dat voor de toepassing van onder meer artikel 4 iedere inrichting of onderneming die verwijderingshandelingen verricht, een vergunning moet hebben van de bevoegde instantie die belast is met de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze richtlijn.

Het Koninkrijk Spanje erkent dat de betrokken stortplaatsen aan het einde van de in het met redenen omkleed advies gestelde termijn nog steeds in strijd met de bepalingen van richtlijn 75/442 werden gebruikt. Het door de Commissie ingestelde beroep moet daarom gegrond worden geacht.

Derhalve moet worden vastgesteld dat het Koninkrijk Spanje, door niet de nodige maatregelen te treffen om met betrekking tot de stortplaatsen de toepassing te garanderen van de art. 4 en 9 van richtlijn 75/442 en, wat twee stortplaatsen betreft, de toepassing van artikel 13 van dezelfde richtlijn, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

nvdr: Richtlijn 75/442 betreffende afvalstoffen is herhaaldelijk en ijgrijpend gewijzigd. Deze tekst wordt gecodificeerd en opgeheven door richtlijn 2006/12 met hetzelfde opschrift (zie doc. nr. 209491).