196575 | 04.06.2004 BVR houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-08-24, (1e uitg.)

Om erkend te worden als Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) dient een vereniging opgericht te zijn op particulier initiatief in de vorm van een vzw en de overheid te ondersteunen, inzonderheid voor de opvang van hulpbehoevende vogels en in het wild levende dieren in het kader van de handhaving van de wetgeving inzake beschermde vogels en diersoorten.

Het erkende VOC mag vogels vangen onder de voorwaarden opgesomd in dit besluit.
Het mag het ganse jaar vogels, beschermde dieren en wild vervoeren naar het centrum om ze te verzorgen en in bezit houden tot ze in een geschikt biotoop vrijgelaten worden. De opgevangen vogels en dieren mogen niet worden verhandeld. Zij mogen enkel aan het publiek worden getoond in het kader van de informatieve en educatieve werking van het VOC, mits de toestand van de vogels en dieren dit toelaat.

Een erkend VOC kan namens het Vlaamse gewest identificatiebewijzen uitgeven, volgens het model in bijlage opgenomen. Elk identificatiebewijs is individueel en op naam.
De beheerder kan aan medewerkers toestemming verlenen om vogels en/of dieren naar of van het opvangcentrum te vervoeren. Deze medewerkers moeten in het bezit zijn van een identificatiebewijs uitgegeven door het VOC.

Agenten van de openbare macht, belast met het toezicht op de jacht, de vogelbescherming en het natuurbehoud dienen ten alle tijde en op eenvoudig verzoek toegang te hebben tot het bovenvermeld register en tot de kooien.

Volgende punten worden vastgesteld:

 • Hfst. I. - Algemene Bepalingen;
 • Hfst. II. - De erkenning;
 • Hfst. III. - Subsidiëring en aanvraag:
  • Afdeling 1. - Werkingssubsidie;
  • Afdeling 2. - Loonsubsidie;
  • Afdeling 3. - Subsidieaanvraag.
 • Hfst. IV.- Slotbepalingen;
 • Bijlagen:
  • Werkingsvoorwaarden;
  • Model identificatiebewijs.
Volgende regelgevingen worden gewijzigd:
 • in het KB 22.09.1980 houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming: art. 5;
 • in het KB 09.09.1981 betreffende bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest: art. 8 en 9.
Opgeheven worden:
 • art. 10, par. 2, derde tot zesde lid van het KB 09.09.1981 betreffende bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;
 • art. 14, 52° van het MB 01.07.2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud en waterbeleid aan ambtenaren van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • het MB 10.12.2003 houdende erkenning van opvangcentra voor vogels, wilde dieren en volledig beschermde dieren.

nvdr: Het BVR 04.06.2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies wordt opgeheven door het BVR 15.05.2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer [Soortenbesluit] (zie doc. nr. 240406).

 

 link