196278 | 23.04.2004 BVR tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift
Min. Vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme, LANDUYT Renaat

BS 2004-08-05

Aan de reglementaire verplichtingen om een eensluidend verklaard afschrift voor te leggen aan de Vlaamse administratie, is voldaan door het voorleggen van een kopie van het originele document. In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde kopie kan de Vlaamse administratie de uitgever van het originele document rechtstreeks ondervragen.

Indien de bevraging voor de uitgever van het origineel document een onevenredig zware last meebrengt of wanneer een rechtstreeks contact met de uitgever van het origineel document onmogelijk blijkt, kan de Vlaamse administratie de betrokken persoon bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, om het voorleggen van het origineel document verzoeken. In de brief zal de reden voor het voorleggen van het origineel document uiteengezet worden. Zolang het gevraagde originele document niet voorgelegd wordt, is de procedure waarin het voorleggen van het origineel document kadert geschorst.

Worden gewijzigd:

 • het BVR 23.03.1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen;
 • het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;
 • het BVR 18.12.1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen;
 • het BVR 29.06.1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse;
 • het BVR 20.07.1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste nemen;
 • het BVR 20.07.1994 tot uitvoering van het decreet 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;
 • het BVR 20.07.1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter;
 • het BVR 08.03.1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen of kampeerverblijfparken;
 • het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
 • het BVR 20.12.1995 tot uitvoering van sommige artikelen van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
 • het BVR 05.03.1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering;
 • het BVR 24.07.1996 houdende de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid;
 • het BVR 08.10.1996 tot uitvoering van art. 54 van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud;
 • het BVR 15.04.1997 tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG;
 • het BVR 01.07.1997 tot uitvoering van het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 • het BVR 18.11.1997 betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen;
 • het BVR 16.06.1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;
 • het BVR 24.07.1998 houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand;
 • het BVR 08.06.1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
 • het BVR 05.05.2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • het BVR 08.06.2000 tot uitvoering van het decreet 13.04.1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest;
 • het BVR 17.07.2000 tot uitvoering van het decreet 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen;
 • het BVR 16.02.2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing;
 • het BVR 20.04.2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens;
 • het BVR 13.07.2001 betreffende de medefinanciering van de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, en het onderhoud van het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinstallaties voor zee- en binnenschepen gelegen zijn met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen;
 • het BVR 13.07.2001 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages;
 • het BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken;
 • het BVR 19.07.2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer;
 • het BVR 08.11.2002 houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig art. 79 van het Bosdecreet 13.06.1990;
 • het BVR 25.04.2003 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van pluimvee;
 • het BVR 25.04.2003 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee;
 • het BVR 13.06.2003 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten;
 • het BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;
 • het BVR 18.07.2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

nvdr: het BVR 08.03.1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen of kampeerverblijfparken is opgeheven door het BVR 12.05.2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (zie doc. nr. 211799).

nvdr: Het BVR 30.06.2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid heft het BVR 24.07.1998 houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand (zie doc. nr. 212250).

nvdr: Het BVR 24.07.1996 houdende de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid werd opgeheven, met uitzondering van hoofdstuk III 'Tegemoetkoming om de gemeentelijke inventaris van onbebouwde percelen te actualiseren' van dat besluit, en met behoud van de toepassing van art. 21 (zie doc. nr. 224109).

nvdr: Het BVR 13.07.2001 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages (zie doc. nr. 171470) wordt opgeheven door het BVR 14.12.2007 betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages (zie doc. nr. 225917).

nvdr: Het BVR 18.07.2003 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen werd opgeheven door het BVR 13.06.2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen (zie doc. nr. 237037).

nvdr: Het BVR 08.03.1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen of kampeerverblijfparken wordt op 01.01.2010 opgeheven door het BVR 15.05.2009 tot uitvoering van het decreet 10.07.2008 betreffende het toeristische logies (zie doc. nr. 241846).

nvdr: BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).

 

 link