196027 | 13.05.2003 Wet houdende instemming met het Protocol betr. water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17.06.1999
Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, TAVERNIER Jef
et al.

BS 2005-12-22, (2e uitg.)

Het doel van dit Protocol is op alle niveaus, zowel nationaal als in grensoverschrijdende en internationale verbanden, de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de mens, zowel individueel als collectief, binnen een kader van duurzame ontwikkeling door verbetering van het waterbeheer, met inbegrip van de bescherming van waterecosystemen, en door het voorkomen, beheersen en verminderen van aan water gerelateerde ziekten.

De bepalingen van dit Protocol zijn van toepassing op:

  • zoet oppervlaktewater;
  • grondwater;
  • estuaria;
  • kustwateren die worden gebruikt voor recreatie of voor de productie van vis door middel van aquacultuur of voor de productie of oogst van schaaldieren;
  • ingesloten wateren, algemeen beschikbaar voor baden;
  • water tijdens het winnen, vervoeren, behandelen of leveren;
  • afvalwater gedurende het gehele traject van verzamelen, vervoeren, behandelen en afvoeren of hergebruiken.
Teneinde de doelstelling van dit Protocol te verwezenlijken streven de Partijen naar:
  • toegang tot drinkwater voor iedereen;
  • verzorging van sanitatie voor iedereen binnen een kader van integrale waterbeheersystemen gericht op het duurzaam gebruik van watervoorkomens, een kwaliteit van het omgevingswater die de gezondheid van de mens niet bedreigt en bescherming van waterecosystemen.