195237 | 07.05.2004 Dec. wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-06-11, (1e uitg.)

Het decreet richt een aantal agentschappen op zoals de Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het bakent de takenpakketten van deze agentschappen af.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Zo werden de (beleidsuitvoerende) activiteiten met betrekking tot water samengebracht bij de entiteit Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht. Dit biedt betere mogelijkheden om te komen tot een integraal waterbeleid en is een noodzakelijke voorwaarde om de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid te kunnen waarmaken.
Het afvalstoffenbeheer wordt samengebracht met het beheer van stofstromen bij de OVAM. Dit is een ondersteuning voor de ontwikkeling van een beleid inzake zuinig grondstoffengebruik bij allerlei maatschappelijke en industriële processen. Daarmee wordt de oorspronkelijke benadering van het afvalstoffenbeleid, die sterk 'end of the pipe' gericht was, meer en meer omgebogen naar een beleid dat aandacht biedt aan de ganse productieketen (ketenbeheer). Het wetenschappelijk onderzoek wordt samengevoegd in het bij dit decreet op te richten Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Dit omwille van de mogelijke synergieën. Het omvat het onderzoek dat momenteel wordt verricht door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en door het Instituut voor Natuurbehoud (IN). Het IN is tevens belast met de eraan verbonden Natuurrapportage (NARA). De meeste activiteiten met betrekking tot het Milieurapport (MIRA), dat momenteel is ondergebracht bij de Vlaamse Milieumaatschappij worden overgeheveld naar dit instituut.
Ook de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) verricht nog belangrijk wetenschappelijk onderzoek voor het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur. De VITO als geheel, werd echter in het beleidsdomein Wetenschappen en technologische innovatie ingedeeld.

Het toewijzen van zo homogeen mogelijke thematische en compartimentele beleidsitems aan de agentschappen (althans voor wat betreft de beleidsuitvoering en voor wat betreft het leveren van een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding) is een belangrijke stap vooruit om te komen tot een efficiënte werking van het beleidsdomein.

Volgende regelgevingen worden gewijzigd:

  • het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
  • de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
  • het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;
  • het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
  • het Bosdecreet van 13.06.1990;
  • het decreet 23.01.1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met afzonderlijk beheer;
  • het Jachtdecreet van 24.07.1991;
  • het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

 

 link link