195100 | 02.04.2004 BVR tot invoering van het integrale milieujaarverslag
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-06-04, (2e uitg.)

Vóór 31 januari van het kalenderjaar waarin de plicht een integraal milieujaarverslag op te stellen en mee te delen moet worden nageleefd, stuurt de administratie elke milieujaarverslagplichtige die ze kent een formulier voor de opstelling van een integraal milieujaarverslag.

Met integraal milieuverslag wordt bedoeld het verslag waarvan het model als bijlage I bij dit besluit is gevoegd. Het model is opgesteld als een formulier dat minstens voor een of meer van de in dit decreet vermelde activiteiten moet worden gebruikt.

Dat formulier is evenwel beperkt tot die delen van het integrale milieujaarverslag die door de betrokken milieujaarverslagplichtige moeten worden ingevuld, gelet op diens administratiefrechtelijke toestand zoals die bij de administratie bekend is.

Het feit dat de milieujaarverslagplichtige in voorkomend geval geen, of slechts een of meer delen ontvangt van het formulier voor de opstelling van een integrale milieujaarverslag belet niet dat hij bij het voldoen aan zijn verplichtingen moet nagaan of hij, gelet op zijn desgevallend gewijzigde reële toestand, alsnog in mindere of meerdere mate aan de integrale milieujaarverslagplicht moet voldoen. De milieujaarverslagplichtige meldt voor 15 februari alle relevante wijzigingen in zijn toestand aan de administratie en vult in voorkomend geval de nodige bijkomende delen van het formulier in. Het formulier dat aan de milieujaarverslagplichtige wordt toegestuurd, of een begeleidende brief, maakt uitdrukkelijk melding van deze verplichting.

De milieujaarverslagplichtige stuurt het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende integrale milieujaarverslag, of in voorkomend geval de relevante delen ervan, aangetekend aan de administratie, of maakt het elektronisch over aan de overheid. Hij doet dit voor 15 maart van elk kalenderjaar waarin de plicht een integraal milieujaarverslag op te stellen en mee te delen moet worden nageleefd.

De volgende bepalingen worden gewijzigd in de zin van dit besluit:

  • Het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Titel II van het VLAREM);
  • Het BVR 18.03.1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing;
  • Het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu kan de bijlage bij dit besluit, houdende het integrale milieujaarverslag, bij ministerieel besluit wijzigen, voor zover dit nodig is om aan Internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke verplichtingen te voldoen.

Een formulier voor de opstelling van een integraal milieujaarverslag wordt voor de eerste maal door de administratie verstuurd aan elke milieujaarverslagplichtige die ze kent vóór 31.01.2005. De milieujaarverslagplichtige maakt voor de eerste maal het integrale milieujaarverslag over aan de administratie, overeenkomstig art. 3 van dit besluit, vóór 15.03.2005.

 

 link