195040 | 09.07.2004 Programmawet - Wijziging van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (art. 96)
Eerste Min., VERHOFSTADT Guy
et al.

BS 2004-07-15, (2e uitg.)

De federale minister en de gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor het leefmilieu, alsook het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, hebben toegang tot de informatiegegevens betreffende de vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven.

De toegang van de federale minister en de gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor het leefmilieu is met name noodzakelijk in het kader van de toepassing van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

Ingevolge de recente uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding is dit laatste ook bevoegd om te waken over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen en de overheid te informeren over de aard en de grootte van de migratiestromen. Bovendien heeft het Centrum de opdracht de bestrijding van de mensenhandel te stimuleren.

Al deze functies worden binnen het Centrum toevertrouwd aan de dienst 'Observatorium voor Migraties'. Enkel de medewerkers van het Observatorium zullen dan ook gebruik mogen maken van de gegevens en uitsluitend in het kader van voornoemde opdrachten. Meer bepaald zullen zij gebruik maken van de gegevens voor algemene statistische doeleinden. Het Centrum vraagt geen informatie op individueel persoonlijk niveau.

Bijgevolg wordt art. 5, zesde lid, van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, aangevuld.