192366 | 06.02.2004 Dec. wijz. regelgeving betr. het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2004-02-20, (2e uitg.)

Dit decreet heeft tot doel de informatiestroom van het bedrijfsleven naar de milieuoverheid gestroomlijnd te laten gebeuren en beoogt een einde te maken aan de praktijk van het verlenen van stilzwijgende milieuvergunningen: voortaan moet een vergunningsaanvraag steeds beantwoord worden via een uitdrukkelijke administratieve handeling (weigering of vergunning).

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

De Vlaamse regering kan bepalen dat het verstrekken van gegevens, voorgeschreven door de regelgeving inzake leefmilieu, aan de Vlaamse regering of aan rechtspersonen die van het Vlaamse Gewest afhangen, door middel van een integraal milieujaarverslag gebeurt. De Vlaamse regering bepaalt de inhoud van het integraal milieujaarverslag, alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen het wordt medegedeeld. Ze bepaalt aan welke instelling of dienst het integraal milieujaarverslag wordt medegedeeld. Zij kan aan die instelling of dienst opdragen het gehele of gedeeltelijke verslag of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan aan andere instellingen of diensten te bezorgen. Zij kan de verplichting tot het opstellen van een geïntegreerd milieujaarverslag gefaseerd invoeren.

Art. 35octies, par. 3, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, art. 17, par. 3, van het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en art. 28sexies, par. 2, van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer worden aangevuld.

Aan het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning wordt een art. 6bis toegevoegd. In het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt een art. 3.5.3. ingevoegd.