190587 | Anders omgaan met water: de krachtlijnen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
DE SMEDT Peter
et al.

T.Milieurecht, november 2003, V.12, (5), 450-484

Dit artikel is een uitgebreid relaas van de doelstellingen van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.

In deze volgorde komen alle aspecten van het decreet aan bod:

 • wat zijn de impulsen voor een koersverandering inzake waterbeleid;
 • de Europese verankering van het intergraal waterbeleid;
 • de krachtlijnen van het decreet:
  • toepassingsgebied en definities;
  • voorwerp, doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid;
  • een bespreking van de instrumenten van het integraal waterbeleid:
   • de watertoets;
   • de instelling van oeverzones;
   • grondverwervingsinstrumenten ten einde het integraal waterbeleid te kunnen realiseren.
  • indeling van de watersystemen op stroomgebiedniveau, bekkenniveau en deelbekkennniveau;
  • de organisatiestructuur op het niveau van het Vlaams Gewest en op het niveau van het stroomgebiedsdistrict;
  • stroomgebiedbeheerplan naast bekkenbeheerplan;
  • welke verplichtingen bestaan er ten aanzien van de stroomgebiedsdistricten:
   • concrete milieudoelstellingen en de begeleidende instrumenten daarvoor.
 • slotbeschouwingen over het decreet.