189779 | 18.07.2003 Dec. betr. het integraal waterbeleid [ oude versie DIWB ]
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2003-12-05

Dit decreet bevat de doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid in het Vlaams Gewest.

Integraal waterbeleid is het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in rekening wordt gebracht.

Het decreet bevat volgende hoofdstukken:

 • Hfst. 1: Inleidende bepalingen;
 • Hfst. 2: Voorwerp, doelstellingen en beginselen;
 • Hfst. 3: Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid:
  • Afd. 1: De watertoets;
  • Afd. 2: Oeverzones;
  • Afd. 3: Verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht en vergoedingsplicht.
 • Hfst. 4: De geografische indeling van watersystemen:
  • Afd. 1: De stroomgebieden en de stroomgebiedsdistricten;
  • Afd. 2: De bekkens;
  • Afd. 3: De deelbekkens.
 • Hfst. 5: De organisatie van het integraal waterbeleid:
  • Afd. 1: Het stroomgebiedsdistrict;
  • Afd. 2: Het bekkenniveau;
  • Afd. 3: Het deelbekkenniveau.
 • Hfst. 6: Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid:
  • Afd. 1: De waterbeleidsnota;
  • Afd. 2: Stroomgebiedbeheerplannen;
  • Afd. 3: De bekkenbeheerplannen, deelbekkenbeheerplannen en bekkenvoortgangsrapporten.
 • Hfst. 7: Bijzondere verplichtingen met betrekking tot de stroomgebiedsdistricten:
  • Afd. 1: Milieudoelstellingen;
  • Afd. 2: Analyses en beoordelingen;
  • Afd. 3: De maatregelenprogramma's;
  • Afd. 4: Programma's voor de monitoring;
  • Afd. 5: Register van beschermde gebieden.
 • Hfst. 8: Slotbepalingen.

Volgende wettelijke bepalingen worden gewijzigd in de zin van dit decreet:

 • Decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 2.2.1.: inleidende bepalingen in verband met milieuplanning);
 • Wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen (art. 17, par. 2: vergoeding voor kunstwerken binnen de vijf meter van het einde van een oeverzone);
 • Decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (art. 17: opbrenging van dierlijke mest op cullturele grond).

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

 • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
 • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

nvdr: Teneinde het aantal relaties met rechtspraak overzichtelijk te houden, werden enkel de meest relevante documenten behouden in dit document. Indien u meer rechtspraak wenst te raadplegen, klik dan hier .

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

 

 link link link