1883 | *16.05.1990 BVE houdende vaststelling van de minima der verontreinigende belasting, van de modaliteiten voor de berekening van de verontreinigende belasting en het model van aangifte bedoeld in wet 26.03.1971(bescherming van de wateren)
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 11.07.1990, V.160, (132), 13817-13822

*BVE houdende vasttelling van de minima der verontreinigende belasting, van de modaliteiten voor de berekening van de verontreinigende belasting volgens de vereenvoudigde methode alsmede van het model van aangifte bedoeld in de artt. 32 decies en 32 undecies, 4° en 5° van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Dit besluit is enkel van toepassing op de ondernemingen, instellingen en inrichtingen die aangesloten zijn op een openbare riool of op een moerriool van de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering. Via een mathematische formule kan de verontreinigingsfactor berekend worden. Deze formule alsook de omzettingscoëfficenten worden in dit besluit vastgelegd.Tevens vindt men een model van aangifte.