187925 | 27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 - Rubiconfonds (art. 28-32)
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2003-09-12, (1e uitg.)

Naast de maatregel met effect op korte termijn die erin bestaat dat het Vlaamse Gewest de voorfinanciering op zich neemt van thesaurievoorschotten die ter beschikking worden gesteld van de door de recente overstromingen getroffen gebieden om zo snel mogelijk de financiële noden voortvloeiend uit de reparatie van de opgelopen schade, wordt een afzonderlijk fonds opgericht, het 'Rubiconfonds'.

De middelen van het Fonds kunnen uitsluitend aangewend worden voor de gehele of gedeeltelijke financiering of subsidiëring van:

  1. alle waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens, en de bijhorende werken van natuurtechnische milieubouw;
  2. de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar de in 1° bedoelde waterkeringswerken, overstromingsgebieden en wachtbekkens;
  3. het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de art. 6 en 7 van het decreet 16.04.1996 betreffende de waterkeringen;
  4. de uitvoering van de instrumenten inzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III, hoofdstuk III, titel I, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid;
  5. de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van hetzelfde decreet 18.07.2003, die uitvoering geven aan art. 5, 6°, van het decreet;
  6. de werkingskosten eigen aan het Fonds.

Nvdr: In het Belgisch Staatsblad van 19 november 2007 werd een besluit gepubliceerd (pagina 57700) dat de werking van het Rubiconfonds regelt. De administrateur-generaal wordt belast om namens de Vlaamse Regering de boekhouding van het Rubiconfonds te voeren en alle desbetreffende documenten en briefwisseling te ondertekenen. Hij wordt daarbij gemachtigd deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk over te dragen aan onder zijn gezag geplaatste ambtenaren van niveau A. Driemaandelijks brengt de administrateur -generaal aan de Vlaamse minister verslag uit over de aanwending van de krachtens dit besluit verleende machtigingen gedane boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen.
De Vlaamse minister beslist welke personeelsleden, uitrusting en installaties ter beschikking worden gesteld van het Rubiconfonds.