187737 | c.v.b.a Steendorp / Vlaams Gewest
R.v.St., 19 december 2002 , 7e K., nr. 113967

Ook al blijft de nieuwe milieuvergunningsaanvraag juridisch-technisch dezelfde als de oorspronkelijke aanvraag, waarop de adviezen en het openbaar onderzoek betrekking hadden, wanneer de inhoudelijke invulling echter te veel verschilt, dient de vergunningverlenende overheid een nieuwe procedure op te starten met de nodige garanties op voldoende inspraak.

De cvba stelt een vordering in nadat de vergunning om een monostort met baggerspecie te exploiteren werd geweigerd na beroep.
De oorspronkelijke vergunningsaanvraag en de gewijzigde aanvraag hebben wel dezelfde exploitatie tot voorwerp, maar uit de neergelegde stukken blijkt dat ze verschillende werkzaamheden betreffen die bijgevolg de inzet vragen van verschillend materieel en dat dit een invloed zal hebben op de aard en de hoegrootheid van de hinder voor mens en leefmilieu.
Dit betekent dat het openbaar onderzoek, de adviesverlening in eerste aanleg, de beslissing in eerste aanleg en in casu een groot gedeelte van de adviesverlening tijdens de beroepsprocedure gebeurde op basis van een dossier dat naderhand een grondige wijziging heeft ondergaan.
Het verlenen van een vergunning op basis van dergelijke gewijzigde vergunningsaanvraag zou inhouden dat het openbaar onderzoek en de adviesverlening worden omzeild. Zowel derden-belanghebbenden als de adviesverlenende instanties kunnen immers enkel rekening houden met het aanvraagdossier zoals het op dat moment voorligt. De vergunningverlenende overheid kan zich niet in de plaats stellen van de derden-belanghebbenden en aannemen dat zij tegen de gewijzigde aanvraag geen andere bezwaren zouden hebben laten kennen dan tegen de oorspronkelijke aanvraag. Ze mag evenmin de ingediende bezwaren extrapoleren naar de gewijzigde aanvraag. Dezelfde opmerking geldt voor de op basis van de oorspronkelijke vergunningsaanvraag uitgebrachte adviezen.

De vergunning werd dan ook terecht geweigerd omdat ze teveel afweek van de eerdere vergunning op basis waarvan het openbaar onderzoek en de verschillende adviezen waren gebaseerd.