186041 | 24.01.2003 V. nr. 92 (Vl. P.): Rioleringsnet - Cross border lease
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VAN NIEUWENHUYSEN Luc

V. en A., Vl.P., 21.03.2003,2002-2003, (11), 1773

De minister heeft steeds het standpunt ingenomen inzake waterbeleid (in casu het afvalwaterbeleid), dat het aanleggen, renoveren en beheren van rioleringsstelsels maar kunnen voorzover de lokale overheid de volledige inhoudelijke zeggingschap behoudt over het rioleringsstelsel en voorzover ook de gewestelijke beleidsstandpunten bijvoorbeeld inzake scheiding van afvalwaterstromen blijvend kunnen omgezet en toegepast worden op gemeentelijk niveau.

Deze handelingsvrijheid voor de gemeente dient dan ook omwille van de rechtszekerheid ingeschreven te worden in de overeenkomst. Indien echter zou blijken dat dit niet mogelijk is, dan kan de minister niet akkoord gaan met dergelijke constructies.

Aangezien het systeem van cross border lease enkel een herfinanciering van het rioleringsstelsel inhoudt, waarbij de gemeenten verder blijven instaan voor onderhoud, verbetering en uitbreiding van het rioleringsnet, doet dit systeem geen afbreuk aan de mogelijkheid om conform het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 01.02.2002 in aanmerking te komen voor het verkrijgen van subsidies.

nvdr: Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiƫring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiƫring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).