185349 | MB tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen (...)
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2005-04-07

Het programma voor vermindering van uitstoot van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's), dat een kwaliteitsdoelstelling van 0,007 microgram per liter beoogt zoals vastgesteld voor het oppervlaktewater door het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen, wordt goedgekeurd zoals bepaald in de bijlage van dit besluit.

Het programma voor vermindering is toepasbaar op het gehele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de vijf jaar die volgen op de datum van de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad.
Een evaluatie van het programma voor vermindering zal jaarlijks vastgesteld worden, een eerste evaluatie wordt ten laatste doorgevoerd op 31.12.2005.

Opeenvolgende besluiten:

nvdr: Voor het beeld, klik op de gewenste referentie in de samenvatting.

nvdr: Het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen werd opgeheven door het BBHR 24.03.2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen (zie doc. nr. 255350).