183199 | v.z.w. W. / v.z.w. Generale Vrije Polders
Vred. Eeklo, 12 april 2001

R.W., 22.02.2003, V.66, (25), 994

Een jachtpachtovereenkomst of een verhuring/verpachting van jachtrecht is niet te beschouwen als een huur van goederen, zoals bedoeld in art. 591, eerste lid, Ger.W., maar is een overeenkomst sui generis.

De wettelijke bepalingen betreffende de huur en de pacht zijn derhalve in principe niet van toepassing op deze overeenkomst, ook al wordt doorgaans aangenomen dat deze bepalingen wel van toepassing zijn in de mate dat zij niet onverenigbaar zijn met de bijzondere aard van de overeenkomst.

De toewijzing aan de vrederechter van een aantal bijzondere bevoegdheden is een afwijking van het principe van de volheid van bevoegdheid die door de wetgever aan de rechtbank van eerste aanleg wordt toegekend, zodat deze afwijkende bepalingen op limitatieve wijze moeten worden geïnterpreteerd.