182584 | n.v. Arlington / Gemeente Bornem
Antwerpen, 24 juni 2002

NjW, 22.01.2003, V.2, (17), 60-61; T.Milieurecht, september 2003, V.12, (4), 396-400

Iedereen, zowel overheden als particulieren, die handelingen verricht of hiertoe de opdracht geeft, en die weet of redelijkerwijze kon vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen.

Dit is terug te vinden in art. 14 van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

De nv, die naar redelijkheid had moeten weten dat zij door het dichtlassen van een metalen constructie, waardoor er geen enkele bevloeiing meer mogelijk is tussen het oppervlaktewater en een habitatrichtlijngebied, de biotoop zou wijzigen en de vegetatie in de onmiddellijke omgeving, door uitdroging, ernstig zou beschadigen, heeft in casu geen redelijke maatregelen genomen om op andere wijze de waterbevloeiing te verzekeren, zodanig dat de vernietiging van de biotoop en de schade aan de vegetatie kon worden voorkomen, beperkt of hersteld.

 link