178229 | 14.06.2002 BVR tot het bezien, herzien en aanvullen van de kwetsbare zones water zoals bedoeld in art. 15, par. 3, 4 en 5, van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-07-17, (2e uitg.)

Dit besluit beziet, herziet en vult de kwetsbare zones water aan zoals bedoeld in art. 15, par. 3, 4 en 5, van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

De wateren zoals bedoeld in de Richtlijn van de Raad van 12.12.1991 inzake de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, moeten onder andere met behulp van de volgende criteria worden vastgesteld:

 • of zoet oppervlaktewater, in het bijzonder indien gebruikt of bestemd voor de winning van drinkwater, een hogere dan in de Richtlijn 75/440/EEG vastgestelde nitraatconcentratie bevat of zou kunnen bevatten indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 van de Richtlijn achterwege blijven;
 • of grondwater van meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen bevatten indien de maatregelen overeenkomstig art. 5 van de Richtlijn achterwege blijven;
 • of natuurlijke zoetwatermeren, andere zoetwatermassa's, estuaria, kustwateren en zeewater eutroof blijken te zijn of in de nabije toekomst eutroof zouden kunnen worden indien de maatregelen overeenkomst art. 5 van de Richtlijn achterwege blijven.
Bij het toepassen van deze criteria dient eveneens volgens dezelfde Richtlijn rekening gehouden te worden met:
 • de fysische en milieukenmerken van de wateren en het land;
 • de huidige kennis van het gedrag van stikstofverbindingen in het milieu (water en bodem);
 • de huidige kennis van de gevolgen van de maatregelen overeenkomstig art. 5 van de Richtlijn.
De Vlaamse minister van Leefmilieu heeft een regulier oppervlaktewatermeetnet en een grondwatermeetnet geïnstalleerd in Vlaanderen en regelmatig bemonsterd.
Deze meetnetten werden in 1999 gevoelig uitgebreid met bijkomende Mest ActiePlan-meetpunten ten einde de landbouwsector te sensibiliseren en meer informatie te bekomen omtrent de nitraten uit agrarische bronnen.
Deze meetpunten werden in overleg met de landbouworganisaties vastgesteld op basis van volgende criteria voor oppervlaktewater:
 • het stroomgebied is hoofdzakelijk agrarisch;
 • er is geen invloed van industriële afvalwaterbronnen;
 • er is geen invloed van overstorten of effluentlozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties;
 • de hoeveelheid stikstof, afkomstig van huishoudelijk afvalwater is berekenbaar, en heeft een beperkte invloed.
De huidige kwetsbare zones water zijn vastgesteld in dit besluit.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

 • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
 • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

 

 link