176234 | Commissie van de EG / Franse Republiek
Hof van Justitie EEG, 8 maart 2001, nr. C-266/99

T.Milieurecht, februari 2002, V.11, (1), 74-76

De Franse Republiek schendt art. 4, lid 3, van de richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16.06.1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd voor productie van drinkwater in de lidstaten, doordat zij water van slechte kwaliteit heeft gebruikt voor de productie van drinkwater in Bretagne, zonder de Commissie in kennis te stellen van de motieven voor dit gebruik en zonder een plan voor het beheer van de watervoorraden over te leggen.
Het Hof van Justitie stelt bijgevolg vast dat de Franse Republiek, door niet de nodige maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater dat bestemd is voor de productie van drinkwater, in overeenstemming is met de waarden die zijn vastgesteld ingevolge art. 3 van de richtlijn, de krachtens deze richtlijn, inzonderheid art. 4 ervan, op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.