176125 | 26.04.1999 Richtlijn 1999/31/EG betr. het storten van afvalstoffen
Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 16.07.1999, L. 182/1-19; Publ. E.G., 05.11.1999, L 282/16, err.

Deze richtlijn betreft het storten van afvalstoffen.
Volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt moet onder andere rekening worden gehouden met milieuaantasting door het storten van afvalstoffen. Storten moeten evenals andere wijzen van afvalverwerking afdoende worden gecontroleerd en beheerd teneinde mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en risico's voor de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.
Passende maatregelen moeten worden getroffen ter voorkoming van het sluikstorten, dumpen of ongecontroleerd verwijderen van afval. De stortplaatsen moeten met het oog hierop controleerbaar zijn met betrekking tot de stoffen die zich in het aldaar gestorte afval bevinden en die stoffen moeten zoveel mogelijk slechts voorzienbare reacties vertonen.
Teneinde te voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 75/442/EEG van 15.07.1975 betreffende afvalstoffen, inzonderheid de art. 3 en 4, heeft deze richtlijn ten doel middels strenge operationele en technische voorschriften inzake afvalstoffen en stortplaatsen te voorzien in maatregelen, procedures en richtsnoeren om negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen voor het milieu, in het bijzonder de verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, en voor het wereldwijde milieu, ook door het broeikaseffect, alsmede elk risico dat daar tijdens de gehele levensduur van de stortplaats uit voortvloeit voor de volksgezondheid, te voorkomen of zoveel mogelijk te verminderen.
Met betrekking tot de technische kenmerken van stortplaatsen bevat deze richtlijn ter concrete uitwerking van de algemene voorschriften van Richtlijn 96/61/EG de technische voorschriften die gelden voor de stortplaatsen waarop die richtlijn van toepassing is. Aan de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 96/61/EG wordt geacht te zijn voldaan, indien aan de voorschriften van deze richtlijn is voldaan.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn uiterlijk op 16.07.2001 te voldoen.

nvdr: Richtlijn 75/442 betreffende afvalstoffen is herhaaldelijk en ijgrijpend gewijzigd. Deze tekst wordt gecodificeerd en opgeheven door richtlijn 2006/12 met hetzelfde opschrift (zie doc. nr. 209491).