175917 | 01.02.2002 BVR met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-04-10, (2e uitg.)

Dit besluit heeft betrekking op de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Het vervangt het BVR 15.07.1997 en is een uitvoeringsbesluit van het decreet tot wijziging van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
Op 20.12.2001 werd dit decreet goedgekeurd waarbij art. 5 stelt dat het decreet in werking treedt op 01.01.2002. In dit decreet staan een aantal randvoorwaarden die geen uitvoering vinden in het oude uitvoeringsbesluit 15.07.1997 maar wel in het BVR 19.12.1997. Zodoende zou er een lacune ontstaan in de tenuitvoerlegging van het decreet daar het decreet stelt dat het van toepassing wordt vanaf 01.01.2002 terwijl de bijhorende uitvoeringsbesluiten nog niet van toepassing zijn.
Daarnaast betekent dit ook dat de bevoegde administratie met name de Vlaamse Milieumaatschappij geen riolerings- of KWZI-projecten ingediend door de gemeente kunnen goedkeuren waardoor ook de aanleg van zowel rioleringen en KWZI's gehypothekeerd wordt.
Bijgevolg behandelt dit besluit volgende punten:

  • Definities;
  • Gewestbijdrage;
  • Opstelling subsidiëringsprogramma;
  • Voorwaarden voor toekenning van gewestbijdrage;
  • Samenstelling van de ambtelijke commissie.

Het BVR 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's (doc. nr. 99483), gewijzigd bij BVR 23.03.1999 wordt opgeheven.

Het BVR 15.07.1997 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de bouw door de gemeenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van maximum 500 inwonerequivalenten evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's (doc. nr. 121369), wordt opgeheven.

nvdr: Dit besluit wordt op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).

 

 link