175011 | 13.12.2001 BBHR tot invoering van de euro in de ordonnanties en de uitvoeringsbesluiten inzake Financiën
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy

BS 2002-02-26, (2e uitg.)

Dit besluit vervangt in volgende ordonnanties en uitvoeringsbesluiten inzake Financiën de bedragen uitgedrukt in Belgische frank door bedragen uitgedrukt in euro:

  • ordonnantie 23.07.1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen;
  • de ordonnantie 22.12.1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit;
  • BBHR 05.02.1998 tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren betreffende de gewestbelastingen overgenomen van de provinciale fiscaliteit;
  • ordonnantie 13.04.1995 betreffende de herinrichting van de niet-uitgebate of verlaten bedrijfsruimten;
  • ordonnantie 27.04.1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;
  • de ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater;
  • BBHR 07.11.1996 tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater;
  • ordonnantie 22.12.1995 tot wijziging van sommige gewestelijke belastingen;
  • KB 08.07.1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

nvdr: De Ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater wordt opgeheven door de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (zie doc. nr. 213828). De Regering kan evenwel besluiten dat de art. 15 tot 21 van die ordonnantie van kracht blijven in de mate dat dit nodig is om rekening te houden met de vervuiling van geloosd afvalwater voor de bepaling van de waterprijs en de saneringsdiensten.