174393 | 21.12.2001 Dec. houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest [Pesticidendecreet]
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-01-31, (2e uitg.)

Dit decreet betreft de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest.
Met openbare diensten is bedoeld: alle publiekrechtelijke rechtspersonen actief op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
Het is voor alle openbare diensten verboden gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen:

  • in de openbare parken en plantsoenen;
  • op minder dan 6 meter van waterlopen, vijvers, moerassen of andere oppervlaktewaters;
  • op wegranden, bermen en andere terreinen van het openbare domein die deel uitmaken van de weg of er bij horen, autosnelwegen, waterwegen en spoorwegen inbegrepen;
  • in natuur- en bosgebieden of kwetsbare gebieden zoals vallei- of brongebieden, zoals bedoeld in het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het bosdecreet 13.06.1990;
  • op de terreinen die al dan niet behoren tot het openbaar domein, waarvan een overheid eigenaar, vruchtgebruiker, pachter, opstalhouder of huurder is en die voor openbaar nut worden gebruikt of horen bij een gebouw dat voor openbaar nut wordt gebruikt.
Dit verbod gaat in vanaf 01.01.2004.
De Vlaamse regering trekt financiƫle stimuli uit voor gemeenten die informatiecampagnes opzetten ten behoeve van particulieren, met de bedoeling het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de huishoudens terug te dringen.
Alle schendingen van dit decreet worden onderzocht, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

nvdr: Dit decreet wordt op 01.01.2015 opgeheven door het decreet 08.02.2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (zie doc. nr. 272087).

 

 link