174036 | n.v. P.R. / Vlaams Gewest - Vlaamse Milieumaatschappij
Gent, 18 april 2001, 13e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 396-400+noot van Claes Alain 400-402

De decreetgever had - bij het invoeren van de regeling van de belasting op verontreiniging van oppervlaktewater voor het heffingsjaar 1992 - geen machtiging om bevoegdheden toe te wijzen aan de hoven of rechtbanken. De decreetgever kon dit niet rechtstreeks doen en ook niet onrechtstreeks door verwijzing naar de regels welke van toepassing waren inzake de inkomstenbelastingen.
Het decreet van kracht voor het heffingsjaar 1992 bevat geen bijzondere bevoegdheidsregels, zodat de gewone regels van het Gerechtelijk Wetboek toepassing dienen te vinden.