173498 | 21.11.2001 Omz. met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2001-12-14

Overeenkomstig Titel I van het Vlarem beslist de vergunningverlenende overheid, mede op basis van het advies van de VMM en de Afdeling Milieuvergunningen van Aminal, of een vergunning wordt verleend voor de lozing van bedrijfsafvalwater en onder welke voorwaarden (ontvangend oppervlaktewater, plaats van lozing, maximale vuilvracht en samenstelling) mag worden geloosd.
De handleiding in bijlage bij deze omzendbrief vormt de leidraad voor een evenwichtige beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater met de exploitatie van openbare RWZI's door de nv Aquafin. Deze handleiding is een integraal onderdeel van deze omzendbrief en moet door de diensten en instanties betrokken bij het afvalwaterbeleid worden gevolgd. Een Administratieve Opvolgingscommissie Afvalwater (ADOPA) stuurt en bewaakt de gestructureerde uitvoering van deze omzendbrief.
Wanneer een lopende vergunning afwijkt van de bepalingen van deze omzendbrief zullen de bevoegde administraties overleg plegen met het betrokken bedrijf om te komen tot een wijziging van de vergunningsvoorwaarden.

ndlr: Deze omzendbrief werd ingetrokken door de omzenbrief LNW 2005/01 van 23.09.2005 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur.