173330 | 15.11.2001 BBHR tot vaststelling van de regels die van toepassing zijn op de boekhouding en het beheer van het Fonds voor de financiering van het waterbeleid
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
et al.

BS 2001-12-07

Dit besluit tot stelt de regels vast die van toepassing zijn op de boekhouding en het beheer van het Fonds voor de financiering van het waterbeleid.
Onverminderd de voorrechten die krachtens de wet 16.03.1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en het KB 07.04.1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet 16.03.1954 aan de Minister van Financiën toekomen, valt het Fonds onder het gezag en het toezicht van de Minister belast met het Waterbeleid.
Voor de uitvoering van de opdrachten van het Fonds verricht het Ministerie de volgende beheers- en bestuurstaken:

  • financieel beheer;
  • boekhoudkundig beheer, inzonderheid het houden van een boekhouding overeenkomstig het KB 07.04.1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet 16.03.1954;
  • beheer van de overeenkomsten.
De Minister belast met Financiën en Begroting en de Minister belast met Waterbeleid brengen jaarlijks verslag uit aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad over de werking van het Fonds.