172936 | 17.05.2001 V. nr. 173 (Vl. P.): Camping Polderpark Nieuwpoort - Regularisatie
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
RAMOUDT Didier

V. en A., Vl. P, 06/07.2001,2000-2001, (14-15-16), 1966-1968

De kampeerterreinen die gedeeltelijk of geheel in 'beschermd duingebied' of 'voor het duingebied belangrijk landbouwgebied' gelegen zijn, werden bij art. 2, par. 4, l°, van het BVR 08.06.2000 tot wijziging van het BVR 23.02.1995 betreffende de exploitatie-voorwaarden van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en het BVR 08.03.1995 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven moeten voldoen, bewust van 'oranje' bestemmingswijzigingen en vergunning uitgesloten.
De beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden werden dus bij besluit van de Vlaamse regering aangeduid op basis van de actuele toestand van die gebieden in 1993, 1994 en 1995, en rekening houdende met de mogelijke dreiging, het belang voor het natuurbehoud en de reeds aanwezige bescherming. Dit betekent dat duinterreinen (al dan niet bezet door zonevreemde kampeerterreinen) die reeds een afdoende juridische bescherming genoten krachtens de gewestplannen, niet meer hoefden te worden beschermd in uitvoering van de duinendecreten, maar dat in uitvoering van de duinendecreten juist die gebieden werden beschermd waarvoor de gewestplanbestemming een ontoereikende bescherming bood op het vlak van de handhaving of het herstel van de actuele en/of potentiële natuurwaarden die zij herbergden.