172731 | 30.03.2001 V. nr. 142 (Vl. P.): Grachten - Slibruiming
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VAN DEN EYNDE Marleen

V. en A., Vl.P., 25.05.2001,2000-2001, (13), 1773-1774

Elke gemeente is verplicht om de grachten te ontdoen van slib en overtollige plantengroei. Hiervoor dienen uiteraard eerst stalen te worden genomen van het aanwezige slib, om na te gaan of er een bepaalde verontreiniging van bijvoorbeeld metalen aanwezig is. Nadien kan echter worden overgegaan tot het verwijderen of het verwerken van het slib.
Ruimingsspecie kan worden hergebruikt in twee types van nuttige toepassing: als bodem (oeverdeponie) of als bouwstof. Indien de beheerder van dit hergebruik wenst gebruik te maken en vooraleer de beheerder effectief start met de werken, dient hij bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM) een gebruikscertificaat aan te vragen voor het hergebruik als bodem of als bouwstof. Via het afleveren van dit certificaat heeft de OVAM enige vorm van controle op de werken. Bij overtreding (bijvoorbeeld ruimen met overdeponie zonder certificaat) kan door de politie of de OVAM proces-verbaal (PV) worden opgemaakt. Er zijn reeds PV's opgemaakt bij overtredingen.