171994 | 20.09.2001 BBHR betr. de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 2001-09-28

Dit besluit heeft tot doel het aquatisch milieu te beschermen tegen de verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen. Hiertoe worden basisnormen vastgesteld die de kwaliteit van het aquatisch milieu moeten waarborgen.
Het is van toepassing op het geheel van de oppervlaktewateren.
De gevaarlijke stoffen van lijst I van de richtlijn 76/464/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 04.05.1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd zijn opgenomen in kolom 1 van bijlage I bij dit besluit.
De stoffen die kunnen worden opgenomen in de lijst van de relevante gevaarlijke stoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden eerst gezocht onder de negenennegentig stoffen van lijst II van de bijlage bij de richtlijn, alsmede onder bepaalde metalen en metaalhoudende verbindingen. Deze stoffen worden vermeld in kolom 2 van de tabel in bijlage II bij dit besluit.
Een stof die in lijst II kan worden opgenomen, wordt als relevant beschouwd zodra haar concentratie in het water die over minimum één jaar wordt gemeten, één keer de door het Instituut bepaalde vaststellingsgrens overschrijdt. De in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïdentificeerde relevante stoffen worden vermeld in kolom 5 van de tabel in bijlage II van dit besluit.
De kwaliteitsdoelstellingen gebonden aan de in lijst I van de richtlijn opgenomen gevaarlijke stoffen worden vermeld in kolom 2 van de tabel in bijlage I bij dit besluit. De waarden in de tabel zijn gemiddelde waarden over een periode van één jaar.
De aan de relevante gevaarlijke stoffen gebonden kwaliteitsdoelstellingen worden vermeld in kolom 6 van de tabel in bijlage II bij dit besluit. De waarden in de tabel zijn mediane waarden over een meetperiode van één jaar.
De lijst van de relevante gevaarlijke stoffen en/of van de desbetreffende kwaliteitsdoelstellingen worden één keer en uiterlijk op 31.12.2001 bijgewerkt.
Uiterlijk op 31.12.2000 wordt een netwerk tot stand gebracht voor de controle van de oppervlaktewateren verontreinigd door de in het aquatisch milieu aanwezige relevante gevaarlijke stoffen.
De Minister bepaalt een programma ter vermindering van de verontreiniging veroorzaakt door elke relevante gevaarlijke stof bedoeld in kolom 3 van de bij dit besluit gevoegde tabel waarvan de kwaliteitsdoelstelling op 31.12.2001 niet in acht is genomen.
Deze programma's worden goedgekeurd binnen drie maanden, te rekenen vanaf 31.12.2001.
De Minister bepaalt specifieke programma's ter vermindering van de relevante gevaarlijke stoffen die aan de lijst worden toegevoegd na 31.12.2001 en die niet voldoen aan hun kwaliteitsdoelstelling aan het einde van het meetjaar dat volgt op dat van hun indeling. Deze programma's worden goedgekeurd binnen zes maanden na het einde van het meetjaar.

nvdr: Het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen werd opgeheven door het BBHR 24.03.2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen (zie doc. nr. 255350).