167608 | 16.06.2000 V. nr. 252 (Vl. P.): Mestverwerkingsproject Diksmuide - Vergunningen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
LOONES Jan

V. en A., Vl.P., 17.11.2000,2000-2001, (3), 342-343

Volgens de indelingslijst van Vlarem I, het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, moet voor mestverwerkingsinstallaties met een capaciteit van 2 ton tot 1000 ton per jaar een milieuvergunning worden aangevraagd bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de installatie wordt gebruikt. Voor installaties waarin jaarlijks meer dan 1000 ton zal worden verwerkt, moet en vergunningsaanvraag worden ingediend bij de bestendige deputatie van de betrokken provincie.
Bovendien is ook het lozen van bedrijfsafvalwater in het oppervlaktewater een vergunningsplichtige activiteit waarvoor een aanvraag moet worden ingediend.