167523 | Milieu- en natuurrapport: scenario's - MIRA-S 2000
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Leuven:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2000,637 p.

Dit boek bespreekt het milieu- en natuurrapport Vlaanderen, MIRA-S 2000.
Vlaanderen werkt aan de uitbouw van zijn milieurapportering in de Milieu- en natuurrapporten (MIRA). De MIRA hebben tot opdracht een beschrijving, analyse en evaluatie te geven van de bestaande toestand van het milieu, van het tot dan toe gevoerde milieubeleid, en een beschrijving te geven van de verwachte ontwikkelingen van het milieu bij ongewijzigd en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's. MIRA-S 2000 bevat een beschrijving van de milieutoestand in Vlaanderen in het verleden, het heden en de toekomst en vormt de basis van het volgende milieubeleidsplan MINA-plan 3. De milieuverstoringsketen vormt het analysekader. MIRA-S 2000 geeft drie scenario's van milieubeleid: BAU (business as usual), BAU-plus en DO (duurzaamheidsscenario). De resultaten van de scenarioanalysen worden telkens geconfronteerd met de doelstellingen van de verschillende milieuthema's.
Het boek schetst het ruimer kader voor het Vlaams milieubeleid. De maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor het milieu in Vlaanderen kunnen immers niet los gezien worden van de ontwikkelingen op wereldvlak en de algemene ontwikkelingen in de Europese Unie, Belgiƫ en Vlaanderen.
Vervolgens worden de maatschappelijke activiteiten en ontwikkelingen besproken op het vlak van bevolking, industrie, landbouw, en verkeer en vervoer.
Daarna toetst men de milieubeleidscenario's aan de doelstellingen van de milieuthema's. De volgende milieuthema's komen aan bod:

 • verspreiding van vluchtige organische stoffen, van producten van onvolledige verbranding, van zware metalen, van bestrijdingsmiddelen en van zwevend stof;
 • ioniserende straling;
 • lawaai;
 • stank;
 • lichthinder;
 • versnippering;
 • verdroging;
 • vermesting;
 • verzuring;
 • fotochemische luchtverontreiniging;
 • aantasting van de ozonlaag;
 • broeikaseffect;
 • verandering van biodiversiteit;
 • gebruik van grondstoffen;
 • beheer van afvalstoffen;
 • kwaliteit oppervlaktewater;
 • niet-ioniserende straling;
 • gebruik van genetisch gemodificeerde organismen;
 • stedelijk milieu.
Ten slotte worden de gevolgen bestudeerd voor de mens, voor de natuur en voor de economie.