167014 | De bevoegdheidsverdeling in het federale België - Deel 1: Leefmilieu en waterbeleid
LAVRYSEN Luc

Brugge:die Keure, 1999,114 p. [UITGEPUT]

Dit boek behandelt de bevoegdheidsverdeling in het federale België op het gebied van leefmilieu en waterbeleid.
Eerst wordt een wetshistorisch overzicht gegeven van de hervorming van de instellingen en de vervollediging van de federale staatsstructuur.
Vervolgens worden de referenties gegeven van de artikelen die besproken worden, zijnde art. 6, par. 1, II, BWHI (bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 08..08.1980), art. 6, par. 4, 1° BWHI, art. 6, par. 5, BWHI en art. 92bis, par. 3, b), WBHI.
In het derde deel wordt de parlementaire voorbereiding van deze artikelen besproken.
Daarna geeft de auteur een overzicht van de jurisprudentie inzake milieu-effectrapportage, milieuvergunning, geluidshinder, afvalstoffenbeleid, meststoffenbeleid, grondwaterbeleid, grindwinning, productnormen en productheffingen, drinkwatervoorziening.
Het volgende deel geeft commentaar op de bevoegdheden van de gewesten, van de federale staat en bespreekt de samenwerkingsvormen. De materiële bevoegdheden van de gewesten zijn:

  • de bescherming van het leefmilieu;
  • het afvalstoffenbeleid;
  • de politie van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven;
  • de waterproductie en watervoorziening;
  • aangrenzende, bijkomende en instrumentele bevoegdheden.
Ook de territoriale bevoegdheid van de gewesten komt aan bod. Tenslotte worden de bevoegdheidsbeperkingen bekeken (situering, de Belgische EMU, de vrijheid van handel en nijverheid, het evenredigheidsbeginsel). De federale bevoegdheden zijn de volgende:
  • de productnormen;
  • de bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval;
  • de doorvoer van afvalstoffen;
  • het mariene milieu.
In bijlage wordt een bibliografie meegegeven.