16254 | Recente ontwikkelingen in de landinrichting
HEYERICK Marc

T.Agr.R., december 1990, V.13, (4), 245-285

Hier volgt de inhoudstafel: I. Inleiding II. Plaats van de Landinrichting in het kader van de Staatshervorming 1. de bijzondre wet van 08.08.1980 2. de Regeringsverklaring van de Vlaamse Executieve van 14.02.1989 3. de diensten van de Vlaamse Executieve bevoegd inzake Landinrichting 4. het Decreet van 21.12.1989 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij III. De relatie Ruimtelijke Ordening en Landinrichting 1. Algemene begrippen. De plannen van aanleg. De agrarische gebieden 2. de tussenkomst van de uitvoerende macht bij het verlenen van de vergunningen 3. de regeringsverklaring van de Vlaamse Executieve van 14.02.1989 en de nieuwe opties IV. Landinrichting bij ruilverkaveling 1. algemene beginselen 2. de wetswijziging van 11.08.1978. Inleiding. a. de instelling van een coördinatiecommissie b. de verruiming van het ruilverkavelingscomité c. het landschapsplan d. de verruiming van de doelstelling van de wet 3. drie specifieke actiemiddelen: boerderijverplaatsing en recht van voorkoop 4. planalternatieven en milieu-effectrapport 5. de stedebouwkundige vergunningen bij ruilverkaveling V. het Besluit van 26.04.1990 van de Vlaamse Executieve betreffende de Landinrichting 1. het begrip 'landinrichting' 2. het landinrichtingsplan 3. de administratieve procedure 4. draagwijdte van het besluit. Realisaties. VI. Sectoriële wetgevingen van belang voor de landinrichting 1. monumenten en landschappen 2. wet op het natuurbehoud 3. polders en wateringen - onbevaarbare waterlopen 4. het bosdecreet 5. de hinderlijke bedrijven 6. de braaklegging van landbouwgronden 7. de dorpsherwaardering 8. Mina-plan 9. de wet op de landpacht VII. Landinrichting in het Waalse Gewest 1. plaats van de landinrichting in het kader van Staatshervorming 2. algemene wetgeving en reglementering 3. bijzondere wetgeving en reglementering