153992 | Heffingen op waterverontreiniging in Vlaanderen: enkele knelpunten
CUYPERS Ilse
VAN PASSEL Marc

T.Gem., mei 1999, V.8, (2), 100-114

In deze bijdrage wordt de Vlaamse wetgeving inzake de heffingen op waterverontreiniging besproken met verwijzing naar de relevante wetgeving. Na een korte schets over het ontstaan van de heffingsregeling, worden de principes ervan ontleed : vaststelling van de heffing, de heffingsplichtige, de vuilvracht. Het derde deel is gewijd aan de analyse van enkele problemen uit de praktijk en rechtspraak, zoals de vraag of men de keuze heeft tussen de diverse berekeningsmethoden, wat moet verstaan worden onder wateropname en hoe het nu zit met meet- en bemonsteringsresultaten. Vervolgens worden een aantal procedureproblemen nader bekeken. Tenslotte maken de auteurs nog enkele kritische bedenkingen bij het huidig stelsel en roepen zij de decreetgever op om een en ander te verbeteren.