15059 | 22.03.1991 KB tot uitvoering van art. 170 van de wet van 22.12.1990 houdende sociale bepalingen
Min. van Sociale Zaken, BUSQUIN Philippe
Min. van Tewerkstelling en Arbeid, VAN DEN BRANDE Luc

B.S., 25.04.1991, V.161, (81), 8655-8656; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 323; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 418

Dit besluit stelt de volgende werkgevers vrij van de betaling van de bijdrage van 0,25 % ter bevordering van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen : - de gemeenten, de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, de intellingen van openbaar nut die afhangen van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn alsook de verenigingen van OCMW's - het Rijk - de gemeenschappen en de gewesten - de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen met uitzondering van de openbare kredietinstellingen - de gesubsidieerde vrije onderwijsinrichtingen - de diensten voor school- en beroepsoriƫntering en de vrije psycho-medico- sociale centra - de wateringen en de polders - de provincies, verenigingen van provincies, de intellingen ondergeschikt aan de provincies - de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, en de Verenigde Gemeenschapscommissies - de beschermde werkplaatsen en revalidatiecentra die afhangen van het Rijksfonds voor de sociale reclassering van mindervaliden Noot (PH): De gemeenten, de instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, de OCMW's, de intercommunale OCMW's en de verenigingen van gemeenten zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage van 0,25% ter bevordering van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen, die wordt opgelegd door art. 170 van de wet van 29.12.1990 houdende sociale bepalingen.