150512 | 04.03.1999 Wet houdende maatregelen op het vlak van de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van autonome gemeentebedrijven, autonome provinciale bedrijven en de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen
Min. van Justitie, VAN PARYS Tony
Min. van Financiën, VISEUR Jean-Jacques

BS 1999-04-30, (1e uitg.)

Deze wet houdt maatregelen op het vlak van de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van autonome gemeentebedrijven, autonome provinciale bedrijven en de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen.
Zij wenst een bijdrage te leveren door de optimalisering van een van de fiscale randvoorwaarden, de verzekeringstaks. Ingevolge art. 176/2, 6° van het Wetboek van met het zegel gelijkgesteld taksen zijn de door de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen aangegane verzekeringen (met uitzondering van deze aangegaan door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas wat de activiteiten van de Spaarkas betreft) vrijgesteld van deze taks.
Art. 198, 1° van hetzelfde Wetboek is gewijzigd.
De door de Staat, de provincies, de gemeenten, de polders en wateringen, de openbare instellingen en een aantal expliciet vernoemde instellingen aangeplakte plakbrieven, worden van de belasting voor aanplakking vrijgesteld door art. 198, 1° van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen. Deze vrijstelling breidt zich uit tot de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven.
Door in art. 209 van het Wetboek ook 'De Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen' te vermelen, wordt deze haven voor de toepassing van het Wetboek gelijkgesteld met de gemeenten. Bijgevolg geniet zij ook de vrijstelling van de verzekeringstaks.
Art. 209 van hetzelfde Wetboek wordt geactualiseerd aangezien de intercommunales beheerst worden door de wet 22.12.1986.

 

 link